หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
.....................
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
 
 
 
     
 


นางสาววัชรมนฏ์ ลักษณ์สุวรรณ์
ปลัด อบต.ท่าชัย
 
 


นางสาวสุจิตรา ทองกาสี
หัวหน้าสำนักปลัด


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเจนเนตร ธีรพินิจกิจการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวรัชฎา เกิดละออ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวณัฐชานันท์ ธัญญาณัฏฐสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


จ.ท.วงศกร รอดไม้
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
โทร : 056-475077 ต่อ 14


นางสาวมัลลิกา เทพอาจ
นักวิชาการศึกษาปฎิการ


นางสาวสุวิชา จำเนียรพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางณัฐญา จันทร์เรือง
ครู


นางสาวมาลินี เกลี้ยงกลม
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางโชติมา อิ่มมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายธนานันท์ ด่านอุดม
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวนันทวัน ทรัพย์เมือง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสุธาทิพย์ ทับพุ่ม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางทัศนีย์ วงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสาวิณี หรั่งเพ็ชร์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุชาดา แสงเย็น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางวาสนา แปลพิมพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายนิรัญ ปั้นพัว
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า


นายธีรวุฒิ สุชาติวุฒิ
นักการภารโรง


นางจันทร์พร ถิตย์สถาน
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายสมยศ ธรรมศักดิ์ชัย
พนักงานรักษาความปลอดภัย


นายชนกันต์ จันทร์เรือง
พนักงานจ้างเหมาไฟฟ้า


นายภาสวร พุ่มพุทรา
พนักงานขับรถน้ำ


นายเกียรติคุณ ชมทวนไทย
พนักงานจ้างทั่วไป


นางบังอร ปั้นพัว
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10