หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
.....................
นายก อบต.ท่าชัย
 
เริ่มนับ วันที่ 26 ก.ย. 2559
 
 
 
 
     
 
ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ของตำบลท่าชัย เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการสร้างที่อยู่อาศัย อยู่ในพื้นที่ดินทำกินของตนเอง การคมนาคมสะดวกมีทั้งถนนในหมู่บ้าน และเส้นทางสายหลัก ประชาชนในตำบลส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีบางส่วนที่นับถืออิสลาม แต่การดำรงชีวิตความเป็นอยู่ ก็อยู่ร่วมกัน แบบพึ่งพาอาศัยกัน

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน
 
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 98
มีวัด จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

วัดงิ้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1

วัดท่าชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

วัดอัมพวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

วัดไผ่โพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

วัดสะพาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 11
ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าชัย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไผ่โพธิ์ทอง
    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนวัดงิ้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
  (เรือนไทยสงเคราะห์ 4)  

โรงเรียนบ้านท่าไม้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

โรงเรียนวัดอัมพวัน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชัย