หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย
วัดท่าชัย ศูนย์รวมจิตใจประชาชนในตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย
อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
1
2
 
.....................
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
ตารางรายรับจริง เดือนตุลาคม - กันยายน ปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชั [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประเภทต่างๆ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างบ้านนายปฏิพล แสงเย็ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายทางขึ้นลงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาจารย์พีระศ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสาธงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าชัย [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศเจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัย [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 59 
[ประกาศ] ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 15 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 103 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคันคลอง 1 ซ้ายระหาน หม [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 119 
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้านหลังดอน หมู่ที่ [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 126 
[ประกาศ] ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 [ 28 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 154 
[ประกาศ] โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ สายจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงหนองหวาย [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 145 
[ประกาศ] โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกลางวัดสะพาน บ้านวั [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 139 
[ประกาศ] โครงการต่อเติมศูนย์ อปพร. โดยปรับปรุงอาหารต่อเติมหลังคาที่จอดรถน้ำ อบต. [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 146 
[ประกาศ] โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่าชัย - บ้านหนอ [ 20 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 130 
 
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” (Urban planning management for local development) (ตัวย่อ Local Road : UP) [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
ด่วนที่สุด การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
โครงการอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 53 – 62  [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 10 
แจ้งแนวทางการรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฯ [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ (เพิ่มเติม) กลับต้นสังกัด [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 21 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายงานเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มการครองชีพชัวคราว ฯ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 15 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ฯ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 13 
แจ้งประกาศหยุดทำการ [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 29 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8-2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
การประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 8/2562 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
การส่งเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากากรเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
การกำหนดค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ฯ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 17 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ฯ [ 13 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิรูปองค์การของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3743  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/16678 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว5467 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ากรรมการ ก.พ.ค. ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว3749  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แจ้งกำหนดการการปิดระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) เพื่อนำระบบฯ ที่ได้พัฒนาใหม่ขึ้นมาใช้ทดแทน ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3747  [ 17 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5530  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่นที่ผ่านมา เพื่อพิจารณากลยุทธ์ในการบริหารกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3601  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น (วาระ : สร้างสุขภาวะ 13 กลุ่มประชากร) กพส. มท 0810.6/ว3731 [รายชื่อ อปท.]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/16594-16610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
ขอหารือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว3724  [ 17 ก.ย. 2562 ]
สรุปสาระสำคัญบางประเด็น คำปาฐกถาพิเศษ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ (เรียนรู้ สู่อาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี) กศ. มท 0816.3/ว3644  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3726  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว3723 [อบต. เทศบาล] [อบจ.]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูล สน.บถ. มท 0809.5/ว16 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว3706 [บัญชี อปท.] [บัญชีรายชื่อ]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว5435  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว3602 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อนในหนังสือแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ สน.คท. มท 0808.2/ว3698  [ 13 ก.ย. 2562 ]
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3653 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 ก.ย. 2562 ]
ซักซ้อมการมอบอำนาจ "เจ้าท่า" ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ในการขุดลอกร่องน้ำ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3672  [ 12 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว3679  [ 12 ก.ย. 2562 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3680 [เอกสารแนบ]  [ 12 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3678  [ 12 ก.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
เว็บไซต์ อบต.ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 870  ตอบ 1  
ถนนพังชำรุดช่วยแก้ไขด้วยค่ะ (1 ก.ย. 2561)    อ่าน 821  ตอบ 0  
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (1 ก.ย. 2561)    อ่าน 468  ตอบ 1  
 
 
 
 
 
 
 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศเทศบบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านกล้วย ประกาสเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักง [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔ รายการ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ตลุก ประกาศเทศบาลตำบลตลุก เรื่อง ขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีทอดตลาด [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองแซง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนจากเหตุอุทกภัย ภายในหมู่บ้านตลุกเทื้อม หมู่ที่ 13 [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางหลวง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 โดยเทศบาลตำบลบางหลวงร่วมกับโรงเรียนเขื่อนเจ้าพ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางขุด กิจกรรมโครงการ อบรมให้ความรู้ \"ก้าวตามรอยบาท ศาสตร์พระราชา\" ประจำปี [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
ทต.บางขุด กิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เทศบาลตำบลบางขุดตามงบประมาณเงินอุดห [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บางขุด กิจกรรมโครงการต่อยอดคัดกรองการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ต้านภัยมะเร็งเต้านมภายใต้การดำ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บางขุด กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการใช้เกลือไอโอดีนภายใต้การดำเนินงานโครง [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.บางหลวง โครงการเผยแพร่ความรู้กระบวนการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสู่ชุมชน โดยศาลจังหวัดช [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.นางลือ ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมั [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
   
 
 
   
รับเรื่องร้องเรียน
โทร 056-475-077
 
 

น้ำพริก น้ำผึ้ง

วัดอัมพวนาราม
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10