หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
.....................
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4ฯ [ 31 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 58 
(ด่วนที่สุด)โครงการตรวจติดตามถอดบทเรียนผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 31 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
(ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 30 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 -2570 [ 30 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม [ 30 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
(ด่วนที่สุด) หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลฯ [ 30 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564(ด่วนที่สุด) [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
การแก้ไขปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท(ด่วนที่สุด) [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 66 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 42 
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้มีความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019ฯ [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 53 
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม ฯ [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
การกำหนดรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าใช้สอยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
การเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติกาiในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 - 2570 [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
(ด่วนที่สุด) การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (คทช.) [ 27 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
การอบรมการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติฯ [ 26 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ข้อมูลด้านกฎหมายและวิชาการเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ [ 26 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา ฯ [ 26 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 4 [ 26 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะ จำแนกตามเพศ อายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 47 
คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 179
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10