หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
.....................
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การรายงานแผนการปฏฺิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ (นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 30 
ร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน (ฉบับที่..) พ.ศ. ... [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาฯ [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
ด่วนมาก ที่ ชน 0023.3/ว 4228 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.3/ว 4229 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.3/ว 4230 ลงวันที่ 4230 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 44 
ด่วนที่สุด ที่ ชน 0023.3/ว 4231 ลงวันที่่่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เหลือจ่าย [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้ง (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ [ 6 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวา ครั้งที่ 1/2564  [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
(ด่วนที่สุด)แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 34 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 5 [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 33 
(ด่วนที่สุด)เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 45 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. (ด่วนที่สุด) [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 40 
เรื่อง ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.และนายกอบต. (ด่วนที่สุด) [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอก [ 5 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
(ด่วนที่สุด)การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน  [ 4 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
การกําหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จําเป็นต้องสอบแข่งขัน [ 4 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 184
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10