หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
.....................
นายก อบต.ท่าชัย
 
 
 
 
 
     
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดฯ [ 26 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
เรื่อง การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือพ้นจากตำแหน่ง [ 26 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 39 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานการกระจายอำนาจให้แก่อปท.(ยกเว้นนายอำเภอเนินขาม) [ 26 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 223 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานการกระจายอำนาจให้แก่อปท.ฯ(นายอำเภอหันคา) [ 26 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 2 [ 25 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 56 
การโอนเงินรายได้จากค่าปรับให้ อปท. [ 25 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 69 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมไทย เดือน ก.ค.64 [ 25 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 38 
บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ก.ค.64 [ 25 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 37 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท. [ 25 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 64 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ [ 25 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 46 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ [ 25 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
(ด่วนที่สุด) การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายชุมชน  [ 24 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
ด่วนที่สุด แจ้งกำหนดการรับมอบประกาศเกียรติบัตรถนนสวย ฯ ประจำปี 2564 [ 24 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น [ 24 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
(ด่วนที่สุด) การสำรวจข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) รายชุมชน [ 24 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
ด่วนที่สุด การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 2 [ 23 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 4ฯ  [ 23 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 77 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 [ 23 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 23 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 55 
เรื่อง แจ้งการตอบข้อหารือกรมอนามัย กรณีการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมากด้วยก๊าซชีวภาพหรือชีวมวล ที่ไม่เข้าข่ายเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
สํารวจข้อมูลโครงสร้างและอัตรากําลังของพนักงานส่วนตําบลและโครงสร้างและอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
ขอความร่วมมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน ฯ [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
การติดตามดูแลผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 54 
การจัดทำสื่อเกี่ยวกับข้อตรวจพบจากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุองค์กาปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 50 
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฯ [ 20 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 43 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 179
 


 


 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10