หน้าหลัก
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
แหล่งข้าวพันธุ์ดี หมายถึง ตำบลท่าชัยเป็นแหล่งรวมข้าวพันธุ์ต่างๆ ที่มีมาตรฐานมีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท รวมไปถึงการจำหน่ายพันธุ์ข้าวปลูกทั่วประเทศ
 
พื้นที่พัฒนา หมายถึง ในพื้นที่ของตำบลเป็นพื้นที่กำลังพัฒนา ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยไม่ทำให้ผู้คนในอนาคตเกิดปัญหาในการตอบสนอง ความต้องการของตนเอง การพัฒนาที่ยั่งยืนรวมความถึง 3 ด้านคือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 
การศึกษาสู่อาเซียน หมายถึง การเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” ทั้งด้าน วิสัยทัศน์ร่วมกัน เปรียบเสมือน จิตหนึ่งใจเดียวกัน ที่มีสายสัมพันธ์ร่วมกันในการสร้างให้มีการปฏิบัติอย่างแท้จริง เป็นการเตรียมความพร้อมนั้น ประเทศไทยมีการร่วมลงทุน ขยายธุรกิจข้ามพรมแดน การใช้ประโยชน์จากมาตรการภาษีอากร พัฒนาบุคลากร กำหนดมาตรฐานแรงงาน และยังมีการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน ในส่วนของทางด้านวิชาการ ผ่านโครงการความร่วมมือ 4 ลักษณะ และการเสริมอัตลักษณ์ผ่านการศึกษา เป็น 1 ใน 4 ลักษณะ