หน้าหลัก
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 


นางสาววัชรมนฏ์ ลักษณ์สุวรรณ์
ปลัด อบต.ท่าชัย
 
 


นางสาวสุจิตรา ทองกาสี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายชนะ เอี่ยมละออ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเจนเนตร ธีรพินิจกิจการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวรัชฎา เกิดละออ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวณัฐชานันท์ ธัญญาณัฏฐสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวสุวิชา จำเนียรพล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางณัฐญา จันทร์เรือง
ครู