หน้าหลัก
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
     
 


นายอดิศักดิ์สมานวารินทร์
ประธานสภา
 


นายวิศนุ แก้วมณี
รองประธานสภา


นางสาววัชรมนฏ์ ลักษณ์สุวรรณ์
เลขานุการสภา
ปลัด อบต. ท่าชัย
 
 


นายมานะชัย ใกล้พลัง
สมาชิกสภา หมู่ 1


นางรสิตา จันทร์เรือง
สมาชิกสภา หมู่ 1


นายนเรศ ปั้นพัว
สมาชิกสภา หมู่ 2


นางอุทัยวรรณ สันต่าย
สมาชิกสภา หมู่ 3


นายทรงสิทธิ์ เกษมวัฒนา
สมาชิกสภา หมู่ 3


นายธวัช แสงสุวรรณ
สมาชิกสภา หมู่ 4