หน้าหลัก
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ADMIN
EMAIL
 
 
 
[ประชาสัมพันธ์] การจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ [ 12 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 34 
[ประชาสัมพันธ์] วิธีการคัดแยกขยะ [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 29 
[ประชาสัมพันธ์] การอนุรักษ์น้ำ [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 27 
[ประชาสัมพันธ์] การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 28 
[ประชาสัมพันธ์] การจัดการขยะในครัวเรือน [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 28 
[ประชาสัมพันธ์] วิธีประหยัดน้ำเริ่มทำได้ง่าย ๆ เริ่มจากที่บ้าน [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 24 
[ประชาสัมพันธ์] วิธีใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 28 
[ประกาศ] โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืชบ่อหลา หมู่ที่ 1, 2, 11, 3 ตำบลท่าชัย อำเภอเม [ 11 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 31 
[ประกาศ] โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวัดงิ้ว-บ้านท่าชัย [ 9 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 63 
[ประกาศ] โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝาเพดานรอบนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้าานท่าไม้ หมู่ท [ 10 เม.ย. 2561 ]   อ่าน 58 
[ประกาศ] โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำทิ้งข้างประปา บ้านหัวยางหมู่ที่ 5 [ 16 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 90 
[ประกาศ] โครงการลงหินคลุกปรับปรุงพร้อมบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้านไร่เตียน หมู่ที่ 8 [ 16 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 88 
[ประกาศ] โครงการปรับหรุงซ่อมแซมลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยถนนสายเลียบชัยนาท-วัดสิงห [ 16 มี.ค. 2561 ]   อ่าน 88 
[ประกาศ] เจตจำนงค์การบริหารงานด้วยความสุจริต [ 16 ก.พ. 2561 ]   อ่าน 122 
[ประกาศ] ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ [ 7 พ.ย. 2560 ]   อ่าน 124 
 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประจำเดือน กรกฎาคม 2561) [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (งวดที่ 7/61) [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 14 
มติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 7/2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 [ 2 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 36 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 25 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 32 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2561) [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (งวดที่ 6/61) [ 19 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 29 
การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ [ 11 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 13 
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6/2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 72 
มติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 6/2561 [ 11 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 141 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประจำเดือน มิถุนายน 2561) [ 10 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
แนวทางการส่งคืนเงินรายได้แผ่นดินในระบบ KTB Corporate Online [ 10 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 33 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ (ประจำเดือนมิถุนายน 2561) [ 9 ก.ค. 2561 ]    อ่าน 51 
การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณปี พ.ศ. 2561 [ 26 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 40 
ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561) [ 20 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 63 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ (งวดที่ 5/61) [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 55 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประจำเดือน พฤษภาคม 2561) [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
มติการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5/2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 150 
มติการประชุม ก.ท.จ. ครั้งที่ 5/2561 [ 7 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 268 
 
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศปท.สถ. มท 0817.2/ว2505  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว2502  [ 15 ส.ค. 2561 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ระดับประเทศ กศ. มท 0816.2/ว2498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การดำเนินการรับสมัครผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2503  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 ฯ สน.คท. มท 0808.2/10924-10999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/10922,10923 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการเรียนรู้ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2501 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ส.ค. 2561 ]
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี สน.คท. มท 0808.4/ว2479  [ 15 ส.ค. 2561 ]
ขอนำส่งหนังสือแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.2561-2573) กพส. มท 0810.5/ว2476  [ 14 ส.ค. 2561 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนเมษายน 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว34 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2463  [ 10 ส.ค. 2561 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สน.บถ. มท 0809.2/ว138  [ 10 ส.ค. 2561 ]
การประชุม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2454 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความร่วมมือสนับสนุนดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4452 [แบบสำรวจ]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการสัมมนา กศ. มท 0816.4/ว2449  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว2376 [ร่าง พ.ร.บ. ฉบับปรับปรุง] [แบบสอบถาม]  [ 10 ส.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สน.บถ. มท 0809.3/ว19  [ 9 ส.ค. 2561 ]
การจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ และการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2425 [เอกสารแนบ]  [ 9 ส.ค. 2561 ]
แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2431  [ 9 ส.ค. 2561 ]
หารือการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/1224  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว136  [ 8 ส.ค. 2561 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.2/10781, 10782, 10783 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว2422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4427 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 ส.ค. 2561 ]
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2424  [ 8 ส.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (20 ก.พ. 2561)    อ่าน 195  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.ท่าชัย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 ก.ย. 2559)    อ่าน 492  ตอบ 0  
 
อบต.สุขเดือนห้า การประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐาน การจัด [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ภาพกิจกกรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.สามง่ามพัฒนา ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 9 [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.สุขเดือนห้า ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
อบต.สุขเดือนห้า ประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 [ 16 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยอ่อนละมุน หมู่ที่ 5 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลอง บ้านวังไร หมู่ 5 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกขวาถึงโรงบรรจุน้ำ (แยกอ่อนละ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแคปซีลบริเวณที่ดินนายสุรินทร์ฯ หมู่ 3 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านกล้วย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซีลบริเวณซอยตรงข้ามบ้านนายประยูรฯ หมู่ท [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
อบต.เขาแก้ว ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้า [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.เจ้าพระยา 12 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเจ้าพระยา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.เจ้าพระยา เทศบาลตำบลเจ้าพระยา จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
ทต.เจ้าพระยา แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ของเทศบาลตำบลเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบปร [ 15 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 

น้ำพริก น้ำผึ้ง

วัดอัมพวนาราม